Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Al-Quran dan Peradaban

by Mohd Farid bin Mohd Shahran & Wan Roslili binti Abd. Majid

Publisher - Institut Kefahaman Islam Malaysia

Category - Islam

Karya ini menggarap dimensi penting peradaban Islam yang dicetuskan oleh al-Qur’an. Lima bab daripada karya ini membahaskan kerangka besar peradaban Islam manakala empat bab yang lain membahaskan persoalan semasa berasaskan petunjuk al-Qur’an. Bab pertama membicarakan gagasan peradaban al-Quran yang menjadi peta kandungan al-Qur’an. Bab kedua membicarakan peranan akal dan bab ketiga membincangkan konsep peradaban dari sudut pandang al-Qur’an. Bab empat menyorot tentang gagasan al-Qur’an tentang kehidupan dan kematian. Seterusnya bab lima dan lapan membahaskan kepentingan pematuhan prinsip-prinsip al-Qur’an yang menjamin keadilan sosial dan keadilan ekonomi yang menjamin kemajuan sesebuah masyarakat serta negara. Bab 7 menumpukan terhadap perbahasan i’jaz al-Quran dari sudut sains dan kepentingan tadabbur. Teladan daripada kaum wanita yang dikemukakan al-Qur’an sebagai panduan terbaik untuk menghadapi cabaran getir sepanjang zaman diperincikan dalam bab terakhir karya ini.

Please login to borrow the book.