Category : Islam

of 9 pages

Belajar Bahasa Arab Untuk Ibadah

by Prof. Madya Dr. Hj. Mohammad Bin Seman, Dr. Mohd Puhzi Bin Usop

Mendalami makna-makna kalimat Bahasa Arab dengan tepat. Disusuli kosa kata yang penting. Latihan melalui ayat-ayat Al-Quran bagi memudahkan kelancaran berinteraksi dengan kalamullah. Penerangan yang r ...

Read More

Please login to borrow the book.


Daging Kultur: Konsep, Sejarah dan Hukum Islam

by Mohamad Naqib bin Hamdan & Mohd Anuar bin Ramli

Buku ini menghuraikan tentang teknologi terkini dalam industri pemakanan, iaitu penghasilan daging bukan dengan cara penternakan haiwan tetapi dalam makmal. Daging yang terhasil dinamakan Daging Kultu ...

Read More

Please login to borrow the book.


Faraid dan Perancangan Pewarisan Harta Beku, Bidang Kuasa dan Amalan di Malaysia

by Muhammad Hisyam bin Mohamad & Siti Shamsiah binti Md. Supi

Buku ini membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan faraid dan perancangan pewarisan umat Islam. Ia mengandungi enam bab yang disusun mengikut urutan yang membantu memudahkan para pembaca mem ...

Read More

Please login to borrow the book.


FATWA dan PERBEZAAN PANDANGAN Cabaran dan Penyelesaian

by Mohd Farid Bin Ismail, Mohd Asim bin Ismail

Fatwa dan Perbezaan Pandangan merupakan dua perkara penting dalam tradisi keilmuwan Islam. Kedua-duanya mempunyai kaitan rapat kerana fatwa lazimnya timbul apabila berlaku perbezaan pandangan dalam ka ...

Read More

Please login to borrow the book.


Filantropi Islam dan Wakaf di Malaysia

by Muhammad Hisyam bin Mohamad & Nur Syahidah binti Abdul Jalil

Buku ini membicarakan tentang konsep kedermawanan, wakaf korporat dan peranan-peranannya dalam dunia Islam. Dua bab awal membicarakan sumber asal pensyariatan dan jenis-jenis kedermawanan dalam Islam ...

Read More

Please login to borrow the book.


Fiqh dan Arahan Perubatan Awal

by Shaikh Mohd Saifuddeen bin Shaikh Mohd Salleh, Mohammad Mustaqim bin Malek, Wan Roslili binti Ab.Majid

Dalam konteks Malaysia, Arahan Perubatan Awal atau Advance Medical Directive secara relatifnya masih baharu. Arahan Perubatan Awal merupakan arahan bertulis oleh pesakit untuk dikuatkuasakan pada w ...

Read More

Please login to borrow the book.


Fitnah Akhir Zaman

by Imam Muda Asyraf

Khabar perihal akhir zaman tidak membawa kita lebih mundur ke belakang. Khabar berkenaan tidak juga menjadikan um ...

Read More

Please login to borrow the book.


Hamka: Permata Tafsir Bumi Nusantara

by Dr. Muhammad Yusry Affandy

Sebuah buku yang melihat secara teliti biografi Hamka sebagai ahli tafsir dan juga keunikan tafsir Al-Quran versi Hamka.

Read More

Please login to borrow the book.